„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Cel projektu

Podstawowym celem Projektu jest: zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego miasta Kielce oraz jego obszaru funkcjonalnego, przyczyniające się do poprawy mobilności mieszkańców i poprawy dostępności wewnętrznej stolicy województwa świętokrzyskiego i jej obszaru funkcjonalnego

W ramach określonego powyżej celu ogólnego, określone także zostały cele szczegółowe poprzez realizację których cel ogólny zostanie osiągnięty, a mianowicie:

Zwiększenie liczby ekologicznych form transportu zbiorowego. Cel zostanie zrealizowany poprzez zakup 25 sztuk nowego niskoemisyjnego taboru o napędzie hybrydowym spełniających co najmniej normę emisji spalin Euro VI, który stanowi alternatywę dla tradycyjnych napędów spalinowych.

Poprawa funkcjonowania systemu komunikacji miejskiej, Cel zostanie zrealizowany poprzez zastosowanie nowoczesnego systemu telematycznego i prezentacje wybranych wiadomości na 30 nowych tablicach informacyjnych, zamontowanych na wybranych przystankach autobusowych oraz budowę infrastruktury służącej komunikacji publicznej (buspasy, przystanki autobusowe, pętla autobusowa).

Wsparcie funkcji metropolitalnych Kielc. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wykonanie odpowiednio funkcjonującej infrastruktury komunikacyjnej, która pozwoli zachować odpowiedni ład przestrzenny i przyczyni się do rozwoju społecznego oraz gospodarczego Kielc.

Rezultatem podjętych w ramach niniejszego projektu działań, będzie podniesienie poziomu efektywności funkcjonowania układu komunikacyjnego miasta Kielce i jego obszaru funkcjonalnego poprzez priorytetowanie transportu zbiorowego i zwiększanie mobilności jego mieszkańców. Ponadto, rozszerzenie dostępności transportowej na obszary dotychczas nie objęte system komunikacji zbiorowej, w szczególności w obszarze oddziaływania ul. Wapiennikowej, która stanowić będzie ciąg komunikacyjny z nowobudowaną ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego i która otworzy nowe tereny komunikacyjne. Działanie to wpłynie pozytywnie na rozwój konkurencyjności i przyczyni się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz ożywienia przedsiębiorczości w obszarze oddziaływania projektu.

Lepsze skomunikowanie miasta Kielce i jego okolic, przyczyni się do dalszej poprawy jego dostępności i umożliwi sprawniejsze połączenie z innymi ośrodkami wojewódzkimi i subregionalnymi makroregionu oraz całego kraju. Dzięki tym działaniom zapewniony zostanie także większy dostęp do ośrodków pełniących funkcje istotnych rynków pracy.

Kluczowe znaczenie mają także czynniki środowiskowe, związane z rozwojem połączeń komunikacyjnych wykorzystujących bardzo nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Zakup autobusów hybrydowych, w których połączono napęd tradycyjny z napędem elektrycznym przyczyni się w bezpośredni sposób do ograniczenia zużycia paliwa i tym samym redukcji emisji spalin. Nowy tabor pozwoli wyeliminować najstarsze i najbardziej uciążliwe dla środowiska pojazdy (w szczególności nie spełniające żadnych norm EURO) obsługujące obecnie komunikacje publiczną w mieście. Działanie to będzie mieć bezpośredni wpływ na redukowanie emisji spalin.

Realizacja projektu przyczyni się do realizacji celów działania 2.1 POPW w następujących aspektach:

  • Skrócenie czasu podroży komunikacją miejską autobusową oraz upłynnienie ruchu na obszarach objętych kongestią
  • Integracja infrastrukturalna funkcjonujących na obszarze miejskim i podmiejskim ekologicznych form transportu szynowego (kolej, tramwaj) oraz innego (trolejbus, autobus)
  • Powiązanie transportu publicznego z indywidualną komunikacją rowerową i pieszą (wprowadzenie tzw. łańcuchów ekomobilności) oraz samochodową
  • Objęcie świadczoną usługą przewozów pasażerskich w ramach transportu miejskiego, obszarów miejskich dotąd nim nieobsługiwanych
  • Poprawę mobilności osób z niepełnosprawnością lub osób z ograniczoną zdolnością ruchową poprzez wprowadzenie w projekcie dodatkowych, wszechstronnych rozwiązań, wykraczających poza minimalne wymogi określone w obowiązujących przepisach prawa w tym zakresie, przyczyniających się do możliwości korzystania z transportu publicznego w pełnym zakresie (np. stosowanie zasad tzw. projektowania uniwersalnego)
  • Poprawę efektywności energetycznej transportu miejskiego przez inwestycje w transport o alternatywnych systemach napędowych