„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

O projekcie

Projekt Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach obejmuje swym zakresem 4 zadania inwestycyjne, których realizacja umożliwi kompleksową poprawę transportu publicznego na obszarze miasta Kielce.

Od kilku lat Kielce konsekwentnie realizują politykę nastawioną na transport autobusowy. Transport publiczny w Kielcach oparty jest na obsłudze pasażerów komunikacją autobusową, która swoim zasięgiem obejmuje miasto oraz obszar podmiejski. Rozwój przestrzenny miasta oraz jego funkcjonalne powiązanie z gminami sąsiadującymi wymagają wprowadzania rozwiązań w obszarze infrastruktury transportowej, w tym drogowej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań umożliwiających priorytetowe i bezkolizyjne poruszanie się autobusów. Dla miast takich jak Kielce, które nie posiadają transportu szynowego, najefektywniejszym rozwiązaniem jest realizacja wysokiej jakości korytarzy autobusowych (wraz z wydzielonymi pasami i jezdniami dla transportu publicznego), oraz zwiększanie konkurencyjności transportu miejskiego.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Miasto Kielce planuje realizację dwóch projektów z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Osi Priorytetowej II Nowoczesna Infrastruktura Transportowa, Działania 2.1 Zrównoważony Transport Miejski. Są to projekty: „Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach” oraz „Rozwój komunikacji publicznej w Kielcach”. Projekty te służyć będą lepszej mobilności mieszkańców, skróceniu czasu podróży i priorytetowemu traktowaniu autobusów komunikacji publicznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 96,12 mln zł, wydatki kwalifikowalne – 84,31 mln zł, kwota dofinansowania – 71,66 mln zł. Okres realizacji projektu: I kwartał 2017r. – I kwartał 2020r.

Zadanie 1

Zakup 25 sztuk autobusów o napędzie spełniającym co najmniej normę Euro 6

Czytaj dalej

Zadanie 2

Zakup i montaż 30 szt. elektronicznych tablic informacyjnych

Czytaj dalej

Zadanie 3

Rozbudowa ul. Wapiennikowej w Kielcach wraz z rozbudowa skrzyżowań: z ul. Ściegiennego i ul. Husarską oraz z ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Rtm. W. Pileckiego

Czytaj dalej

Zadanie 4

Rozbudowa ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Sandomierskiej do ul. Zielnej wraz z przebudową parkingu przy cmentarzu Cedzyna w Kielcach

Czytaj dalej