„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Postęp prac na ul. Wapiennikowej

Trwają prace związane z przebudową ul. Wapiennikowej. Dotychczas wykonano:

  1. Warstwy konstrukcyjne nawierzchni w obrębie skrzyżowania ulic Wapiennikowa-Ściegiennego-Husarska na całym projektowanym zakresie robót, do warstwy wiążącej włącznie.
  2. Ciągi piesze w obrębie skrzyżowania ulic Wapiennikowa-Ściegiennego-Husarska.
  3. Nawierzchnię ulic dojazdowych DD1 (odcinek od ul. Chodkiewicza w kierunku ul. Ściegiennego) i DD2 (odcinek po stronie północno-zachodniej równoległy do ul. Ściegiennego)
  4. Nowy kolektor kanalizacji deszczowej w ul. Husarska – Wapiennikowa do ul. Skalistej]