„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zadanie 3

Projektowana inwestycja polega na rozbudowie ciągu obejmującego odcinek ul. Husarskiej i ul. Wapiennikową, istniejących i mających ważne znaczenie, ulic w sieci miasta Kielce, wraz z przebudową i rozbudową połączeń z sąsiednimi ulicami w zakresie niezbędnym dla zachowania spójnego systemu komunikacyjnego.

Elementy powstającej infrastruktury mają na celu także wdrożenie założeń charakterystycznych dla łańcuchów Ekomobilności, poprzez budowę obustronnych chodników wzdłuż projektowanych ulic, ścieżki rowerowej po stronie południowej ulicy Wapiennikowej i na odcinku ul. Husarskiej oraz nowych zatok autobusowych. Infrastruktura ta umożliwi sprawniejsze i bezpieczniejsze kierunkowanie ruchu pieszego lub rowerowego służące poprawie dostępności transportu publicznego. Wykonanie powyższych elementów umożliwi integrację infrastrukturalną ekologicznych form przemieszczania się (ruch pieszy i rowerowy) z nową infrastrukturą drogową i wpłynie w znaczący sposób na wzrost mobilności jej użytkowników.

 

Rozbudowa ulicy Wapiennikowej poprawi komfort jazdy i warunki bezpieczeństwa ruchu poprzez jej rozbudowę do drogi dwujezdniowej na całym odcinku rozbudowy, a wydzielenie bus pasów (pas ruchu tylko dla autobusów) usprawni ruch pojazdów  komunikacji zbiorowej obsługujących linie korzystające z tego ciągu drogowego.

Odcinek ul. Wapiennikowej  na całej długości posiadać będzie przekrój 2-jezdniowy, 2 –pasowy ze skrajnymi pasami ruchu jako bus-pasy oraz dodatkowymi pasami ruchu na dojeździe do skrzyżowań. Na tym odcinku pozostaną tylko 3 skrzyżowania z pełnymi relacjami ruchu z ul. Ściegiennego, Kochanowskiego i Tarnowską-Popiełuszki. Ulica Wapiennikowa będzie pełniła również rolę rozprowadzającą dla przyległych na tym odcinku ulic obsługujących osiedla mieszkaniowe z budynkami wielorodzinnymi
i jednorodzinnymi osiedli Barwinek i Baranówek z zespołami obiektów handlowych.

Odcinek ul. Husarskiej po przebudowie posiadać będzie na długości około 180m  przekrój uliczny 2-jezdniowy, 2-pasowy z poszerzeniem na wlocie do ul. Ściegiennego i odcinkiem przejściowym na dowiązaniu do przekroju 1-jezdniowego na dalszym odcinku ul. Husarskiej w kierunku alei Legionów.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano również budowę kanalizacji deszczowej w ulicy Wapiennikowej na odcinku od ulicy Ściegiennego do ul. Tarnowskiej, budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż ulic Husarskiej i Wapiennikowej, oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Kochanowskiego na 4-wlotowe rondo turbinowe. Przedsięwzięcie uwzględnia przebudowę kolizji infrastruktury technicznej, w tym z liniami energetycznymi napowietrznymi i kablowymi, z urządzeniami telekomunikacyjnymi, z istniejącymi sieciami gazowymi, wodociągowymi, ciepłowniczymi oraz kanalizacją sanitarną i deszczową.

Łącznie przebudowa i budowa obejmuje odcinek o długości 1,07 km.

Ul. Wapiennikowa – projektowany układ 2-jezdniowy, 2-pasowy (2*3.50m) z dodatkowymi pasami w rejonie skrzyżowań,  pasy skrajne przeznaczone na buspasy z zatokami postojowymi (5 zatok wzdłuż ul. Wapiennikowej) umieszczonymi na buspasach. Ścieżki rowerowe i chodniki umieszczone po obu stronach jezdni z częściowym prowadzeniem ścieżek rowerowych po pasach dróg dojazdowych /rozprowadzających. Zakres rozbudowy obejmuje wykonanie na całej długości drogi kategorii Z.

W obrębie projektowanego odcinka zlokalizowane 2 główne skrzyżowania.

Skrzyżowanie z ul. Kochanowskiego – obsługujące komunikacyjnie tereny osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych po stronie północnej i południowej ul. Wapiennikowej to jest osiedle Kochanowskiego oraz zachodnia część osiedla Barwinek. Skrzyżowanie zaprojektowane w układzie ronda turbinowego z organizacją ruchu dostosowaną do wyznaczonych buspasów. Zastosowana geometria skrzyżowania  uwzględnia możliwości komunikacji mieszkańców tego rejonu we wszystkich kierunkach .

Skrzyżowanie z ul. Ściegiennego – obsługujące tranzyt lokalny z południowej do północnej części miasta, a także dostęp do osiedla Baranówek oraz części wschodniej osiedla Barwinek. Skrzyżowanie zaprojektowane jako 4-wlotowe skanalizowane sterowane sygnalizacją świetlną wraz z rozbudową istniejących wlotów ul. Ściegiennego oraz budową zatok autobusowych na wylotach skrzyżowania.

 

Rozbudową objęto także ulice boczne i przylegające do przedmiotowego ciągu w zakresie niezbędnym do połączenia komunikacyjnego z rozbudowywanym odcinkiem ul. Wapiennikowej oraz budowę nowych odcinków ulic dojazdowych. Rozbudowa obejmuje odcinki ulic: Mahometańskiej, Chodkiewicza, Emilii Plater, Skalistej, Czachowskiego, Kochanowskiego, Starowapiennikowej, Paska, Barwinek, Dymińska.

Przewidywana dobudowa i wydzielenia z jezdni bus-pasów, w znaczący sposób przyczyni się do zwiększenia średniej prędkości komunikacji autobusowej, a także do wzrostu jej płynności. Planowane do wykonania bus-pasy są ściśle powiązane z usprawnieniem dostępu do stale rozwijających się okolicznych osiedli, a także do terenów o wysokim potencjale gospodarczym. Wydzielenie odrębnej części jezdni dla ruchu autobusów komunikacji publicznej oraz pojazdów uprzywilejowanych przyczyni się także do podniesienia bezpieczeństwa.

 

Zobacz na mapie:

Galeria

Przed:

W trakcie:

Po: