„Rozwój infrastruktury transportu publicznego w Kielcach”

Zadanie 4

Ul. Cmentarna stanowi główne połączenie centrum miasta ze znajdującym się na tym obszarze cmentarzem komunalnym Kielce-Cedzyna, będącym największą nekropolią na terenie miasta, stąd podniesienie sprawności komunikacyjnej tej lokalizacji jest szczególnie istotne ze względów społecznych. Zakres prac obejmować będzie przebudowę części drogowej w tym: miejsc zatrzymania autobusów (przystanki) oraz miejsc postojowych dla autobusów, parkingu, budowa chodników, budową oświetlenia ulicznego. Łącznie przebudowa i budowa obejmuje odcinek o długości 0,84 km  wraz  z przebudową parkingu przy Cmentarzu w Cedzynie z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych w ilości 229 sztuk  w tym 14 sztuk miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Początek rozbudowywanej ulicy Cmentarnej przyjęto w osi skrzyżowania z ul. Sandomierską, natomiast koniec w rejonie skrzyżowania z ul. Zielną oraz ulicą bez nazwy (wokół parkingu). Jezdnię ul. Cmentarnej zaprojektowano o szerokości 7.0m. Dodatkowo po obu stronach jezdni zaprojektowano bus pasy o szerokości 2 x 3,5m znacząco usprawniające dojazd do cmentarza dla pojazdów komunikacji miejskiej. W wariancie realizacyjnym zaprojektowano obustronne chodniki bezpośrednio przylegające do bus pasów szerokości 2.0 i 3.0m, które zapewnią zwiększone bezpieczeństwo pieszych w szczególności w okresach dużego natężenia ruchu w tym rejonie. Chodniki przy zjazdach bocznych oraz na skrzyżowaniach ulic będą miały profilowane spadki w celu ułatwienia przejazdu wózkami dziecięcymi oraz osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Tworzona wokół ulicy infrastruktura będzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania i ma w maksymalny możliwy sposób ułatwiać dostęp do korzystania z komunikacji publicznej.

Zakres prac przy parkingu obejmować będzie przebudowę części drogowej w tym:

  • miejsc zatrzymania autobusów (przystanki) oraz miejsc postojowych dla autobusów
  • parkingu (drogi manewrowe + stanowiska postojowe) dla samochodów osobowych
  • drogi wewnętrznej bez nazwy rozdzielającej ruch wokół parkingu
  • drogi wewnętrznej bez nazwy (łącznik – dojazd do proj. rozbudowy cmentarza)
  • budowa chodników
  • budowa zjazdów publicznych

oraz roboty towarzyszące związane z budową kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektroenergetycznych. Odcinek kanału deszczowego zaprojektowano w osi wschodniego pasa ruchu drogi. Projektowany kanał połączony został z projektowaną wg odrębnego opracowania, studnią kanalizacyjną w rejonie skrzyżowania ulic Cmentarnej i Zielnej, koniec kanału deszczowego włączono do projektowanego zbiornika otwartego, którego wykonanie jest niezbędne do prawidłowego odprowadzenia i wód opadowych z parkingu.

Galeria

Przed:

W trakcie:

 Po: